Ayiti an chif, 10 lane apre

 

Ayiti an chif, 10 lane apre

 

Se Jake Johnston ki ekri atik sa a

 

Dat li pibliye: 9 janvye 2020

 

Fòs tanbleman tè ki te frape Ayiti 12 janvye 2010: 7.0

 

Kantite lane depi dènye fwa yon tranbleman konsa te frape Ayiti: 168

 

Kantite replik, ki pi fò pase yon magnitid 4.5, nan semen ki suiv tranbleman tè a: 51

 

Kantite biwo ministè anvan tranbleman tè a: 29

 

Kantite biwo ministè ki rete kanpe apre tranbleman tè a: 1

 

Kantite sòlda Nasyonzini ak polisye ki te Ayiti lè trableman tè a pase: 9,057

 

Dat Nasyonzini vote pou li mete 4,000 sòlda anplis sou sa ki te deja la yo : 19 janvye 2010

 

Kantite anplwaye militè ameriken yo voye Ayiti, oswa ki te nan bato sou lanmè bò kot Ayiti yo, fen Janvye 2010: 22,200

 

Kantite sitwayen ameriken yo evakye pou kite Ayiti nan lane 2010: plis pase 16,000

 

Kantite lajan divès asistans lame ameriken an te bay pou tranblemanntè a: pou pi piti $461,000,000

 

Kantite moun ki mouri ofisyèlman: 316,000

 

Estimasyon kantite moun ki mouri baze sou sondaj : 46,190 a 84,961

 

Estimasyon valè domaj ak pèt an pousantaj pwodui enteryè brit nan lane 2009 : 113

 

Montan donatè yo pwomèt pou rekonstriksyon a koutèm ak lontèm nan konferans donatè nan mas 2010 : $10.7 milya

 

Pousantaj 2.4 milya donate bay an asistans imanitè ki ale jwenn gouvènman ayisyen soti 2010 rive 2012: 0.9

 

Milya nan èd imanitè ak rekonstriksyon donatè yo debouse soti 2010 rive 2012: $6.4

 

Pousantaj ki te debouse dirèkteman pou oganizasyon ayisyen, enstitisyon ak konpani : mwens pase 0.6 pousan

 

Pousantaj fanmi ameriken ki bay pou efò sekou tranblemanntè: 45 pousan

 

Estimasyon lajan prive ki ranmase an majorite pa ONG: $3.06 milya

 

Kantite kay ki detwi nan tranblemanntè a: 105,000

 

Kantite kay andomaje: 208,000

 

Kantite moun ki diplase lakòz tranblemanntè a : 1.5 milyon

 

Kantite moun yo ekspilse nan kan moun deplase yo, ant jen 2010 a mas 2011: 230,000

 

Kantite moun estime k ap viv nan kay andomaje oswa detwi an 2011: 1,036,174

 

Popilasyon kan ak deplase entèn an desanm 2019: 33,000

 

Popilasyon Kanaan, yon zòn sou 15 kilomèt deyò kapital la, nan lè tranblemanntè a: 0

 

Popilasyon Kanaan jodi a: omwen 300,000

 

Kantite lajan Kwa Wouj Ameriken ranmase pou Ayiti: $486,000,000

 

Kantite nouvo kay Kwa Wouj Ameriken konstw (apati jen 2015): 6

 

Kantite nouvo kay USAI te prevwa konstwi apre tranblemanntè a : 15,000

 

Estimasyon Kou inisyal 15,000 kay sa yo : $59 million

 

Kantite kay USAID bati tout bon : 900

 

Distans ant Pòtoprens ak kote yo te planifye konstriksyon lojman yo : 12.8748 km (8 miles)

 

Distans ant Pòtoprens ak 750 sou 900 kay ki te finalman konstwi yo : 209.215 km (130 miles)

 

Pwojeksyon kou mwayen nouvo kay yo: $8,000

 

Kou mwayen final 750 kay bati nan nò Ayiti: $77,125

 

Kantite nan 750 kay yo ki te sipoze konstwi nan estanda tranblemanntè : 0

 

Lajan depanse pa kontribyab ameriken pou ranje pwoblèm striktirèl 750 yo: $21,237,888

 

Dat 2 prensipal kontraktè ameriken enplike nan konstriksyon lojman yo sispann nan resevwa kontra gouvènman ameriken: 25 mas, 2015

 

Montan 2 kontraktè yo te sispann yo te peye kòm amann : $0

 

Total USAID depanse pou Ayiti depi janvye 2010: $2,479,512,152

 

Pousantaj nan kantite lajan ki te ale pou kontraktè andedan Beltway a (Washington, DC; Maryland; ak Virginia): 54.1 pousan

 

Pousantaj nan depans USAID ki te ale dirèkteman pou konpayi local ayisyen yo oswa òganizasyon: 2.6 pousan

 

Kantite lajan debouse pou Chemonics International and Development Alternatives Incorporated: $ 473,992,419

 

Kantite lajan Coalition of International Development Companies depanse an 2012 nan lobiying kont refòm USAID (ki gen ladan Chemonics ak DAI): $ 250,000

 

Kantite lajan USAID ak Bank Devlopman Entè-Ameriken (BID) bay pou sipòte Pak Endistriyèl Karakòl, yon gwo pwojè kominote entènasyonal la ki fèt apre: $ 350 milyon.

 

Dat inogirasyon pak endistriyèl la: 22 oktòb 2012

 

Kantite djòb Depatman Deta te pwomèt nouvo pak endistriyèl la ta pral kreye: 65,000

 

Kantite total djòb nan pak endistriyèl la depi 2017: 10,214

 

Montan USAID alwe pou bati yon nouvo pò pou sipòte pak endistriyèl la: $ 72 milyon 

 

Dat USAID abandone plan li pou sipòte yon nouvo pò nan nò Ayiti: Me 2018

 

Kantite minimòm rezidan ki deplase poutèt konstriksyon Pak Endistriyèl Karakòl la: 400

 

Dat 400 rezidan yo te rive jwenn yon akò avèk BID ak gouvènman ayisyen an sou mezi korektif, ki enkli aksè a nouvo tè: 8 desanm 2018

 

Salè minimòm pa jou an goud, an 1990: 15

 

Salè minimòm pa jou an goud an 2019 (ajiste pou enflasyon an goud 1990): 9.6

 

Milyon dola tekstil ekspòte nan Etazini an 2009: $ 491

 

An 2019: $740

 

Ane Pwodui Enteryè Brit (PEB) la rive nan nivo pre-tranblemanntè: 2013

 

Mwayèn kwasans anyèl Pwodui Enteryè Brit pa moun depi lane 2013: 0.1 pousan

 

To chanj lè tranblemanntè a pase a (goud pou dola ameriken): 40.5

 

To chanj jodi a: 92

 

To enflasyon an 2009: 3.43

 

To enflasyon an 2019: 17.58

 

Kantite misyon Nasyonzini an Ayiti depi tranblemanntè a: 3

 

Kantite lane Misyon Estabilizasyon Nasyonzini an Ayiti (MINUSTAH) rete nan peyi: 13

 

Kantite fòs pou lapè Eskrilannkè ki abize timoun soti nan 2004 rive 2007: omwen 134

 

Kantite fòs pou lapè sa yo ki te retire an Ayiti : 114

 

Kantite fòs pou lapè sa yo ki nan prizon : 0

 

Kantite Ayisyen ki rapòte timoun papa yo soti nan twoup Nasyonzini oswa lòt pèsonèl: 265

 

Kantite minimòm akizasyon abi seksyèl ak eksplwatasyon nan men twoup Nasyonzini yo oswa lòt pèsonèl nan Ayiti, ant 2004 ak 2016: 150

 

Dat premye ayisyen kontrakte kolera: 19 oktòb 2010

 

Kantite jou li te pran Nasyonzini pou admèt responsablite li entwodwi kolera an Ayiti: 2,129

 

Kantite ofisyèl nan ka ki anrejistre depi lè sa: 819,000

 

Kantite ofisyèl moun ki mouri: 9,789

 

Faktè epidemyolojik Renaud Piarroux kwè ki souzestime kantite moun ki mouri: 8

 

Kou 13 lane misyon MINUSTAH a: $ 7,207,843,300

 

Fraction de sa donatè yo te depanse an repons a epidemi kolera a: 1/10

 

Kantite lajan Nasyonzini te ranmase nan fon fidisi kolera an: $ 10,615,595

 

Klasman Ayiti nan Endis Devlopman Imen Nasyonzini an 2009: 149

 

Nan dènye aktyalizasyon an: 169

 

Kantite Ayisyen ki pa gen ase manje (mwayèn twa ane depi 2008 ak 2010): 5 milyon

 

Kantite Ayisyen ki mal nouri (mwayèn twa ane ant 2016 ak 2018): 5.4 milyon 

 

Kantite moun an Ayiti ki bezwen "asistans manje ijan" kounye a: 3.7 milyon 

 

Ekivalan lajan pou manje Ayiti enpòte an 2009: $ 483.9 milyon

 

An 2018: $ 909.9 milyon 

 

An 2019: $729.1 milyon

 

Ekivalan lajan pou manje Ayiti ekspòte an 2009: $ 28 milyon

 

An 2019: $20.7 milyon

 

Pousantaj ogmantasyon nan konsomasyon diri, 2009 a 2019: 40,7

 

Pousantaj ogmantasyon nan pwodiksyon diri lokal, 2009 a 2019: 13.8

 

Pri an 2010, pou achte tout rekòt diri lokal pou itilize kòm èd alimantè: apeprè $ 70 milyon

 

Tòn metrik èd alimantè USAID te voye an Ayiti an 2010: 152,960

 

Kou total: $161,792,300

 

Dat ansyen prezidan ameriken Bill Clinton te ekskize poutèt li te diminye kiltivatè Ayiti pou benefis pwodiktè diri nan Arkansas: 10 mas 2010

 

Pwodiksyon agrikòl lokal, an tòn metrik, nan Pwogram Manje Mondyal la pou pwogram asistans manje an Ayiti, nan 2018: plis pase 700

 

Timoun ki resevwa kantin skolè pa Pwogram Manje Mondyal an Ayiti jodi a: 275,000

 

Pousantaj kantin skolè sa yo ki gen pwodwi lokal: 15

 

Dat sou ki lè siklòn Matye rive sou penensil sid Ayiti: 4 oktòb 2016

 

Kantite ane depi yon siklòn ki gen menm entansite te frape Ayiti: 62

 

Estimasyon pousantaj nan rekòt ki detwi nan rejyon Grandans: 100 pousan

 

Estimasyon pousantaj nan bèt ki mouri nan menm depatman an: 85-90 pousan

 

Estimasyon kantite lajan Ayiti bezwen pou rekonstriksyon apre siklòn lan: $ 2.2 milya

 

Kantite lajan yo mande nan yon apèl/demann dijans Nasyonzini pou finansman imanitè: $ 139 milyon 

 

Pousantaj apèl/demann dijans ki te finance : 62.1 pousan

 

Demann mwayen pou fon imanitè Nasyonzini pou Ayiti, 2011-2019: 200 961 058 $

 

Mwayèn pousantaj ki finanse: 44

 

Total asistans etranje dekese an Ayiti depi tranblemanntè 2010 la pou 2018: $ 11,581,637,407.32

 

Total lajan donatè entènasyonal bay pou sipò: $ 282,503,604

 

Kantite prezidan ayisyen depi tranblemanntè 2010 la: 4

 

Pousantaj nan 11,181 fèy papye rezilta elektoral ki pa janm te konte oswa pa janm resevwa apre 28 novanm, 2010 eleksyon an: 12.2 pousan.

 

Dat kote manm nan entènasyonal "Core Group " la menase Prezidan Rene Preval ak yon ekzil fòse: 28 novanm 2010

 

Pousantaj patisipasyon nan eleksyon sa: 22.8 pousan

 

Dat yon bwouyon odit OEA sou eleksyon yo, ki te rekòmande chanje rezilta yo, fuite: 10 janvye 2011

 

Dat lè Sekretè Deta Hillary Clinton te vwayaje an Ayiti pou bay gouvènman Preval la presyon pou chanje rezilta eleksyon yo: 30 janvye 2011

 

Dat Michel Martelly, ki inisyalman te twazyèm e ki te rate dezyèm tou a, te prete sèman kòm prezidan: 14 me, 2011.

 

Valè nan sipò nan kalite yon kontraktè USAID bay nan yon òganizasyon lye nan kanpay Martelly a nan netwaye lari yo nan kapital la anvan inogirasyon an: $ 98,928

 

Kantite eleksyon ki te fèt nan kat premye ane Martelly te sou pouvwa: 0

 

Dat manda tout chanm bas lan ak detyè sena an te bout: 12 janvye 2015

 

Kantite pati politik ki te anrejistre pou patisipe nan eleksyon lejislatif nan dawout 2015 nan Ayiti: 128

 

Kantite kandida: 1,852

 

Kantite syèj vakan: 139

 

Pousantaj vòt ki pa janm te konte akòz iregilarite, fwod ak vyolans: 25 pousan

 

Dat yo òganize premye tou eleksyon prezidansyèl Ayiti a: 25 oktòb 2015

 

Kantite kandida ki patisipe nan eleksyon prezidansyèl 2015 la: 54

 

Dat yo anile dezyèm tou eleksyon prezidansyèl la akòz iregilarite jeneralize: 22 janvye 2016

 

Kantite vòt ki pa trasab nan eleksyon 25 Oktòb 2015 la, dapre yon komisyon verifikasyon endepandan: 628,000

 

Dat nouvo paleman an te siyen yon nouvo palman prete sèman malgre yo te anile eleksyon an nan nivo prezidansyèl: 11 janvye 2016

 

Patisipasyon nan eleksyon 2016 yo te refè pou prezidan ak lejislatif la: 18 pousan

 

Kantite senate eli yo arete et ekstrade voye bay Etazini pou fè fas ak akizasyon sou trafik dwòg anvan yo prete sèman : 1

 

Dat envestiti Jovenel Moïse kòm prezidan: 7 fevriye 2017

 

Kantite vòt Moïse te fè: 590,927

 

Popilasyon Ayisyen aktyèl, estimasyon: 11 milyon

 

Mwayèn dekesman anyèl ki fèt nan pwogram Petrocaribe Venezyela a, 2011-2015: $270.8 milyon

 

Dat ansyen Prezidan Michel Martelly nome frè prezidan pati politik li a nan tèt ajans ki kontwole fon Petrocaribe yo: 3 fevriye 2015

 

Dat Jovenel Moïse, chwa Martelly fè pou vini apre li, enskri kòm kandida pou prezidan : 21 me 2015

 

Dat gouvènman an otorize dekesman 1 milyon dola nan Petrocaribe pou Agritrans, yon konpayi ki se pwopriyete Jovenel Moïse: 26 me 2015

 

Montan ki pi piti yo bay pou yon pwojè pou konstwi sant spòtif, yon pwogram ke se pitit gason ansyen Prezidan Martelly ki te responsab li: $27.7 milyon

 

Dat Gilbert Mirambeau Jr., yon sineyas Ayisyen, Twit foto li ak zye li mare, kote li kenbe yon afich ki make Kot Kòb Petwo Karibe A?: 14 dawout 2018

 

Pousantaj nan 10 depatman Ayiti yo ki te gen gwo manifestasyon 17 oktòb 2018 pou mande Kot Kòb Petrocaribe A?: 90 pousan

 

Kantite pou pi piti Ayisyen gang ame ak polisye kowonpi touye 13 novanm 2018 nan zòn Lasalin ki nan Pòtoprens: 70

 

Dat dezyèm gwo mobilizsyon pou mande redisyon kont pou koripsyon ki fèt nan Petrocaribe a : 18 novanm 2018

 

Dat Koudèkont Ayiti pibliye premye rapò Petrocaribe a: 31 janvye 2019

 

Dat dezyèm rapò a pibliye: 31 me 2019

 

Kantite paj ki nan dezyèm rapò a : 612

 

Kantite ofisyèl oswa moun nan sektè prive a ki pran prizon pou zak koripsyon ki fèt nan Petrocaribe: 0

 

Kantite mèsenè etranje yo te arete bò bank santral ayisyen (BRH) nan mwa fevriye 2019 : 7

 

Kantite jou mèsenè sa yo fè nan prizon anvan ofisyèl ameriken entèveni epi fasilite vwayaj yo pou yo tounen Etazini: 3

 

Kantite moun ki nan prizon: 10,095

 

Kantite (an fraksyon) moun ki nan prizon ki ap tann jijman: ¾ 

 

Kantite prizonye ki nan penitansye nasyonal Pòtoprens: 3,626

 

Kantite moun prizon an te konstwi pou li resevwa: 778

 

Kantite Ayisyen yo touye pandan manifestasyon depi mwa jiyè 2018: 187

 

Pousantaj ki mouri ak yon bal nan tèt: 22.5%

 

Kantite pou pi piti masak ki fèt sou sivil: 5

 

Kantite moun yo estime yo touye nan masak yo: 127

 

Kantite polisye yo touye an 2019: 44

 

Kantite mwa depi Ayiti pa gen yon premye minis ki ratifye pa palman an: 10

 

Dat Ayiti kase relasyon diplomatik istorik epi vote kont Venezyela nan Oganizasyon Eta Ameriken (OEA): 10 janvye 2019

 

Dat Prezidan Donald Trump envite Jovenel Moïse nan Mar-a-Lago pou remèsye li pou vòt li : 22 mas 2019

 

Kantite manm Kongrè Ameriken ki ekri Depatman Deta nan mwa mas 2019 pou mande pou responsabilite nan zafè vyolasyon dwa moun ak koripsyon Ayiti: 106

 

Kantite òganizasyon sosyete sivil ak lòt òganizasyon ki siyen dokiman fen lane 2019 pou mande demisyon Moïse ak fòmasyon yon gouvènman tranzisyon: 107

 

Kantite eleksyon ki fèt sou Jovenel Moïse: 0

 

Dat manda chanm depite ak 2/3 sena a ap fini: 13 janvye 2020